Διαχείριση Ακινήτων

Τώρα η DTH είναι τα «μάτια σας» στην περιουσία σας στην Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε

Η συνεχής παρουσία μας στον χώρο των ακινήτων από το 1993, εγγυάται το υψηλότερο επίπεδο ολοκληρωμένης διαχείρισης των ακινήτων σας. Μέσω του προγράμματος DELTA THESIS PROPERTY MANAGEMENT μπορεί ο ιδιοκτήτης να έχει τον πλήρη έλεγχο, την πληροφόρηση  και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του

Με εφόδιο την μεταξύ μας αγαστή συνεργασία, επιθυμία μας είναι να μετατρέψουμε τις επαγγελματικές σχέσεις σε προσωπικές έτσι ώστε να έχουμε τα  καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.      

Οι υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχονται από την DTH συνοψίζονται στις εξής :

 • Είσπραξη μισθωμάτων και εγγυήσεων από μισθωτές
 • Ενέργειες για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων, είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς, με φροντίδα και παρακολούθηση της DTH.
 • Προώθηση και δημοσιοποίηση των ακινήτων, προς μίσθωση η πώληση, μέσω της βάσης δεδομένων του πελατολογίου μας, τοποθέτησης πινακίδων στο ακίνητο, αγγελιών στον τύπο και στο διαδίκτυο, καθώς και συνεργασία με άλλα μεσιτικά γραφεία.
 • Εκτίμηση μισθωτικών και αγοραίων αξιών, των ακινήτων του πελάτη, με σκοπό την διεκδίκηση της μέγιστης δυνατής μισθωτικής ή εμπορικής αξίας, με βάση τα δεδομένα της τοπικής κτηματαγοράς και των ευρύτερων συνθηκών της αγοράς.
 • Εξεύρεση υποψηφίων μισθωτών, με λεπτομερή ανάλυση των χαρακτηριστικών τους, διερεύνηση των  προηγούμενων μισθωτικών τους σχέσεων, και παρουσίασή τους στον πελάτη, με τον οποίον από κοινού θα γίνει και η τελική επιλογή.
 • Μέριμνα για την σύνταξη και την υπογραφή μισθωτηρίων συμφωνητικών ή συμβολαίων     αγοραπωλησίας, για λογαριασμό του πελάτη.
 • Επίσκεψη των μισθίων χώρων σε τακτά χρονικά διαστήματα για τον έλεγχο  της κατάστασής τους, και  την διαπίστωση τήρησης των συμφωνηθέντων στο αρχικό μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Διαχείριση θεμάτων που θέτουν οι μισθωτές, και αφορούν το ακίνητο.
 • Παραλαβή μισθίων-ακινήτων κατά την λήξη η λύση της μίσθωσης, αφού πρώτα ελεγχθούν τεχνικά, και εξοφληθούν πλήρως οι οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις των μισθωτών. 
 • Υποβολή στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, σε συνεργασία με φοροτεχνικό σύμβουλο, της φορολογητέας ύλης, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων οι οποίες αφορούν την κατοχή και την εκμετάλλευση των ακινήτων.
 • Εκπροσώπηση σε γενικές συνελεύσεις συνιδιοκτητών, με ενημέρωση του πελάτη.
 • Δυνατότητα επικοινωνίας σε 24ωρη καθημερινή βάση, για επείγοντα περιστατικά, που αφορούν το μίσθιο - ακίνητο.
 • Τεχνική υποστήριξη, τόσο σε θέματα συντήρησης, όσο και σε θέματα επισκευών και επίβλεψη των εργασιών, έως την ολοκλήρωσή τους.
 • Ασφαλιστική κάλυψη των ακινήτων με διερεύνηση της ασφαλιστικής αγοράς, για την πλέον   συμφέρουσα και ασφαλή προστασία των ακινήτων.