Εκτιμήσεις Ακινήτων

Από τις ορθές εκτιμήσεις ξεκινάει κάθε σοβαρή και επαγγελματική  προσέγγιση οποιουδήποτε ακινήτου. Αυτό ενισχύεται στην Ελληνική πραγματικότητα ακόμα περισσότερο λόγω των ειδικών συνθηκών και της σχετικά συχνής αλλαγής της νομοθεσίας (πολεοδομικής – φορολογικής – δασικής κλπ) πράγμα που επιβάλει την ενδελεχή έρευνα και τον υπολογισμό όλων των ειδικών παραμέτρων , οι οποίες επηρεάζουν την αξία κάθε ακινήτου.

Η DTH αναλαμβάνει εκτιμήσεις ακινήτων τόσο για ενημέρωση των πελατών της όσο και για χρήση Διεθνών Λογιστικών  Προτύπων (ΔΟΛ) κλπ. σε συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή.